Ως γνωστόν  στην παράγραφο 3 της από 25.09.2022 εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών με θέμα “Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 152 έως 154 Ν. 4938/2022″ αναφέρεται ότι ” Σημειώνεται ότι η χρήση του δικαιώματος της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος δεν επάγεται αναθεώρησης για το υπό κρίση διάστημα, αφού….”

Η Νομική Υπηρεσία της Ένωσης, μετά από σειρά ενεργειών, ενημερώνει τα μέλη ότι:

Το  Α΄Τμήμα του Τεχνικού Συμβουλίου Κατασκευών του Υπουργείου Υποδομών κατά τη συνεδρίαση της 14.02.2023 ομόφωνα έκρινε ότι ο Ανάδοχος δικαιούται αναθεώρηση των τιμών των εργασιών που εκτελεί κατά τη διάρκεια επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος, βάσει του άρθρου 153 Ν. 4938/2022, η οποία υπολογίζεται με τους συντελεστές του τριμήνου που έπρεπε να εκτελεστούν οι εν λόγω εργασίες σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.