“Σας ενημερώνουμε ότι για δημοσιονομικούς λόγους, η πραγματοποίηση πληρωμών έργων Συγχρηματοδοτούμενου σκέλους ΠΔΕ, θα είναι εφικτή από 05/01/2023. Οι πληρωμές έργων Εθνικού σκέλους και Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας διενεργούνται κανονικά.

Επίσης, σας αποστέλλουμε την ΚΥΑ με θέμα: «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους 2022, χρηματοδότηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023 και ρύθμιση σχετικών θεμάτων.» με αρ. πρωτ. 124864/22.12.2022, που δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 6646 Β΄/22.12.2022″, αναφέρει η απάντηση που έλαβε η Ένωση από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων ,μετά την επιστολή-διαμαρτυρία για στάση πληρωμών λογαριασμών έργων χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ και το ΠΔΕ .

Στην ως άνω απόφαση, σχετικά με την τακτοποίηση πληρωμών έτους 2022 αναφέρεται ότι οι εντολές χρηματοδότησης συλλογικών αποφάσεων  δύναται να εκτελούνται μέχρι τις 27 Δεκεμβρίου 2022 και οι εντολές κατανομής έργων μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου 2022.
Πραγματοποίηση πληρωμών εσωτερικού ή εξωτερικού σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του οικονομικού έτους 2022, πραγματοποιούνται μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου 2022. Η εξασφάλιση επαρκούς υπολοίπου στους αντίστοιχους λογαριασμούς είναι αναγκαία πριν την αποστολή των ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής.

Εν συνεχεία  καταγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται καθώς και σχετικές εξαιρέσεις από τα ανωτέρω.

Επιπλέον στην ως άνω ΚΥΑ  καταγράφεται η διαδικασία έγκρισης  πιστώσεων – χρηματοδοτήσεων και πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του ΠΔΕ 2023.

Επίσης  αναφέρεται και  η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται στην περίπτωση που έργο και μελέτη του ΠΔΕ που περιλαμβάνεται στις συλλογικές αποφάσεις έτους 2022 και δεν αποπερατώθηκε ή δεν αποπληρώθηκε μέσα στο 2022  προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το επόμενο έτος.