Το  Εθνικό Μητρώο Υποδομών  περιλαμβάνει  όλες οι υποδομές και τα κτίρια που ανήκουν ή βρίσκονται υπό τη διαχείριση φορέων του δημοσίου τομέα.

Ειδικότερα για κάθε υποδομή και κτίριο που περιλαμβάνεται στο Μητρώο  αναφέρονται ο χρόνος κατασκευής, ο αρμόδιος φορέας για τη συντήρηση και τον έλεγχό του, τα βασικά χαρακτηριστικά των εργασιών συντήρησης και ελέγχου και ο χρόνος στον οποίο αυτές πρέπει να διενεργούνται.

Παρότι με τον Ν. 4635/2019  έχει προβλεφθεί η σύσταση του ως άνω Μητρώου, μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η προαπαιτούμενη νομοθετική διαδικασία και δεν  ενεργοποιηθεί  το Εθνικό Μητρώο Υποδομών.

Η Ένωση ζητά από Υπουργό Υποδομών  να λάβει  τα απαραίτητα μέτρα για την άμεση ενεργοποίηση και λειτουργία του, κοινοποιώντας την επιστολή της και στο Πρωθυπουργό της Χώρας.