Στα πλαίσια της εκδήλωσης, διεθνείς ομιλητές και εμπειρογνώμονες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους και την προοπτική των χωρών τους για την εφαρμογή του BIM και την ενσωμάτωσή του στα κατασκευαστικά έργα, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο βαθμός της ενσωμάτωσης του BIM προσεγγίστηκε τόσο όσον αφορά την ευρεία εφαρμογή και χρήση του, όσο και την ετοιμότητα του εργατικού δυναμικού και του προσωπικού να ανταποκριθεί στις σχετικές ανάγκες δεξιοτήτων. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν και προωθήθηκαν καλές πρακτικές και μελέτες περιπτώσεων αναφορικά με το BIM, προσφέροντας ευκαιρίες για μάθηση και ανταλλαγή εμπειριών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΕΔΜΕΔΕ παρουσίασε το καθεστώς της υιοθέτησης και ενσωμάτωσης του BIM στην Ελλάδα, παρέχοντας στοιχεία για το σχετικό θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο καθώς και για το επίπεδο ωριμότητας της κατασκευαστικής βιομηχανίας, των επιχειρήσεων και των εργοληπτών αναφορικά με το BIM. Τέλος, όσον αφορά στην αναγκαιότητα εκπαίδευσης και κατάρτισης στο BIM, η ΠΕΔΜΕΔΕ μοιράστηκε την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσω του έργου «Εκπαίδευση και Πιστοποίηση Εργαζομένων στον κλάδο Κατασκευών και Υλικών», που υλοποιήθηκε από την ΠΕΔΜΕΔΕ στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014- 2020, με στόχο την ανάπτυξη της επαγγελματικής ικανότητας 1.200 εργαζομένων στον κατασκευαστικό κλάδο, παρέχοντας εκπαίδευση και πιστοποίηση στα πεδία: BIM και των Ηλεκτρονικές υποβολές σε δημόσιους διαγωνισμούς.