Η ΠΕ∆ΜΕ∆Ε ECO διοργανώνει   εσπερίδα µε θέµα:

«Υπεύθυνη ∆ιαχείριση ΑΕΚΚ µε σεβασµό στον άνθρωπο και το περιβάλλον»

τη ∆ευτέρα 11 ∆εκεµβρίου και ώρα 17.00 στην αίθουσα του Επιµελητηρίου Αρκαδίας και σας προσκαλεί.

Μπορείτε να βρείτε το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης εδώ