Για θέματα σχετικά με έργα που εκτελούνται από Δήμους και Περιφέρειες, η αρμοδιότητά του εξαντλείται στο πλαίσιο εξέτασης ενστάσεων κατά πράξεων ή παραλείψεων της Δ/σας Υπηρεσίας ή της Προϊσταμένης Αρχής του έργου, προϋπολογισμού μελέτης που ξεπερνά το εκάστοτε ισχύον όριο εφαρμογής των Οδηγιών της Ε.Ε., σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 174 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει, απαντά η Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών στο ερώτημα της Ένωσης .