Η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ»)  έχοντας υπόψη το άρθρο 11 Ν. 3959/2011 για κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας, αποφάσισε αυτεπαγγέλτως την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας στον κλάδο των κατασκευών.

Η Επιτροπή δημοσίευσε τις προκαταρκτικές απόψεις της, τις οποίες θέτει σε δημόσια διαβούλεση.

Συγκεκριμένα, η ΕΑ διαπίστωσε  ότι υπήρξε σημαντική συγκέντρωση του κλάδου των κατασκευών τη τελευταία δεκαετία με αύξηση των φραγμών εισόδου σε ορισμένες από τις επί μέρους αγορές.
Επιπλέον, εντόπισε  ότι η κοινή οριζόντια συμμετοχή συγκεκριμένου fund στις δύο μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες, δύναται να οδηγήσει στις ακόλουθες θεωρίες βλάβης:
• Μη συντονισμένα μονομερή αποτελέσματα μείωσης ή μετριασμού των κινήτρων για ανταγωνισμό
• Συντονισμένα αποτελέσματα εναρμονισμένης συμπεριφοράς
Επίσης, λοιπά ζητήματα που εντοπίστηκαν εκ του νομοθετικού πλαισίου, λαμβανομένων υπόψη και των προβληματισμών που εξέφρασαν εταιρείες του κλάδου για τις επιπτώσεις τους στις ανταγωνιστικές συνθήκες και την προκαταρτική έρευνα της υπηρεσίας είναι :
• Το θέμα της ρύθμισης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών,
• Το ζήτημα της επαναφοράς του θεσμού της κατασκευαστικής κοινοπραξίας μετά την επιλογή αναδόχου του έργου,
• Τις αλλαγές στα κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων,
• Ο τρόπος οργάνωσης και ιδίως τα κριτήρια κατάταξης του Μητρώου Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.ΕΕ.Δ.Ε),
• H εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων χωρίς προηγούμενη συστηματική ανάλυση των (πιθανών) επιπτώσεών τους στον ανταγωνισμό.