Για τη διενέργεια  του προσεισμικού ελέγχου  κτιρίων όπου στεγάζονται φορείς του Δημοσίου καταρτίζεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) Ηλεκτρονικό Μητρώο Μηχανικών Προσεισμικού Ελέγχου κτιρίων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σχετική Υπουργική απόφαση.

Η Ένωση ζητά από τους αρμόδιους Υπουργούς να εμπλουτιστεί το Μητρώο  και με Εργολήπτες Δημοσίων Έργων