“Θα θέλαμε να ζητήσουμε την  έκδοση εγκυκλίου που θα παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις προς τις Αρχές που υλοποιούν έργα για  να δώσουν άμεση προτεραιότητα  στην πλήρη  και ολοσχερή εξόφληση των έργων που έχουν ήδη περαιωθεί και παραληφθεί…”, αναφέρει εκτός των άλλων η επιστολή της Ένωσης προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Νικάλαο Παπαθανάση

.