Οι καθυστερήσεις των πληρωμών αφορούν σε έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από τους Αναδόχους,  έχει καταβληθεί ο φόρος εισοδήματος, ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας κλπ και ουδέν ποσό έναντι της συμβατικής τους αμοιβής έχουν λάβει, αναφέρει εκτός των άλλων η επιστολή της Ένωσης προς τον Δ/νοντα Σύμβουλο της ΕΑΣ ΑΒΕΕ.

Επιπλέον, επειδή έχουν ανασταλεί  οι πάσης φύσεως πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης Κ.Πολ.Δικ.  σε βάρος της εταιρείας για χρονικό διάστημα 54 μηνών, αρχής γενομένης την  22.12.2016, οι Εργολήπτες δεν έχουν στη διάθεσή τους ουσιαστικά κανένα δικονομικό τρόπο είσπραξης των δεδουλευμένων τους.