Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται η υποχρεωτική εισαγωγή ρήτρας αναθεώρησης τιμών στις  συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, η οποία εφαρμόζεται, αν κατά  το χρόνο παράδοσης των υλικών, συντρέχουν αθροιστικά οι αναφερόμενες στο εν λόγω άρθρο προϋποθέσεις.

Οι προτάσεις της Ένωσης για περαιτέρω βελτίωση του υπό ψήφιση άρθρου Σχεδίου Νόμου για την ρήτρα αναπροσαρμογής τιμών στις δημόσιες συμμβάσεις προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών βρίσκονται εδώ