Με την εγκύκλιο 426/2020 το Υπουργείο Εσωτερικών ενημερώνει για τον τρόπο λειτουργίας των ΟΤΑ κατά τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων περιορισμού της διάδοσης της πανδημίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση της κρατικής εποπτείας επί των ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, η άσκηση του υποχρεωτικού ελέγχου επί των πράξεων της αυτοδιοίκησης περαιώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών, αντί για 30.

Ακόμα στην εγκύκλιο, εκτός των άλλων, αναφέρεται ότι τα Συλλογικά Όργανα της  διοίκησης των Δήμων δύνανται να συνεδριάζουν:

-Με τηλεδιάσκεψη

-Δια περιφοράς

-Κεκλεισμένων των θυρών,

τηρουμένων των αντιστοίχων προϋποθέσεων