Στις 22 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε στην Κορσική, με τη συμμετοχή της ΠΕΔΜΕΔΕ, τεχνική συνάντηση εταίρων στα πλαίσια του προγράμματος GUPP – Αναβάθμιση δεξιοτήτων για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΕ στα Κατασκευαστικά έργα.

To meeting ήταν υβριδικής μορφής και αναλύθηκαν τόσο η πορεία του έργου έως τώρα όσο και τα επόμενα βήματα προς την ανάπτυξη οδηγού για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις σε Κατασκευαστικά έργα καθώς και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Θυμίζουμε πως το έργο GUPP αποσκοπεί στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες Δημοσίων Συμβάσεων, και ειδικότερα των Δημόσιων αρχών, Αναθετουσών αρχών, εκπροσώπων του κλάδου, κατασκευαστές δημοσίων έργων και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων της στα Κατασκευαστικά έργα.

Σημαντικό επίσης είναι το γεγονός ότι σε αυτό το Erasmus+ πρόγραμμα εταίροι από την Ελλάδα είναι εκτός της ΠΕΔΜΕΔΕ είναι κααι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ.