Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης της έκθεσης (CAPABLE Handbook) σχετικά με τις υπάρχουσες προκλήσεις και τις πρακτικές που ακολουθούνται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για  την ανακαίνιση του δημόσιου κτιριακού αποθέματος, ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανάπτυξη του σχετικού εκπαιδευτικού υλικού.

Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται θα αποτελέσει τον μοχλό για την πραγματοποίηση «εκπαιδευτικού εργαστηρίου» για στελέχη του δημόσιου τομέα, τα οποία θα συμμετάσχουν στην εκπαίδευση ως δυνητικοί εκπαιδευτές. Συγκεκριμένα, η ΠΕΔΜΕΔΕ θα δώσει την ευκαιρία σε στελέχη Δημοσίων Υπηρεσιών να παρευρεθούν στο εκπαιδευτικό εργαστήριο του Προγράμματος αναβαθμίζοντας την συνεργασία της ‘Ένωσης με τον ελληνικό δημόσιο τομέα μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών εμπειριών. Οι συμμετέχοντες θα αποτελούν τους «CAPABLE Training Ambassadors» και αναμένεται να επιδείξουν το πρόγραμμα σε άλλα περιβάλλοντα, καθώς και να ανταλλάξουν πρακτικές και να αναπτύξουν αποτελέσματα. Η δραστηριότητα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού προγράμματος, τον Οκτώβριο στη Ρώμη.

Θυμίζουμε πως στόχος του Ευρωπαϊκού προγράμματος CAPABLE είναι η γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων και η οικοδόμηση ικανοτήτων ώστε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης από εθνικό, καθώς και από τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ και των εθνικών στρατηγικών για το κύμα ανακαίνισης Δημοσίων κτιρίων. Στο Erasmus+ Πρόγραμμα CAPABLE από την Ελλάδα συμμετέχουν εκτός από την ΠΕΔΜΕΔΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.