Το Erasmus+ πρόγραμμα GUPP φτάνει με επιτυχία στο τέλος του με την ΠΕΔΜΕΔΕ να διοργανώνει στα γραφεία της το Final Conference στις 8 Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρευρέθηκαν τόσο οι εταίροι του προγράμματος όσο και στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ και συζητήθηκε η υφιστάμενη κατάσταση σχετικά με τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμη, διερευνήθηκαν οι δυνατότητες χρησιμοποίησης των αποτελεσμάτων του προγράμματος GUPP, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα τους και να προωθηθούν περεταίρω οι πρακτικές των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων. Τα αποτελέσματα του GUPP περιλαμβάνουν έναν οδηγό για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις σε Κατασκευαστικά έργα, την ανάπτυξη του σχετικού εκπαιδευτικού προγράμματος και της πλατφόρμας Moodle που το φιλοξενεί καθώς και την πιλοτική υλοποίηση του.  Τέλος, έχουν αναπτυχθεί συστάσεις  πολιτικής για προώθηση σε ενδιαφερόμενους φορείς με σκοπό την ενσωμάτωση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στα Κατασκευαστικά έργα.

 

Θυμίζουμε πως το έργο GUPP αποσκοπεί στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, και ειδικότερα των Δημόσιων αρχών, Αναθετουσών αρχών, εκπροσώπων του κλάδου, κατασκευαστές δημοσίων έργων και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων της στα Κατασκευαστικά έργα.