Τίτλος Έργου:

GUPP – Αναβάθμιση δεξιοτήτων για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων της ΕΕ στα Κατασκευαστικά έργα

Κωδικός έργου: 2020-1-FR01-KA204-08042

Διάρκεια έργου: έναρξη: 10/2020, λήξη: 11/22 (26 μήνες)

Προϋπολογισμός έργου: 260.570,00 €.

Συντονιστής εταίρος: Γαλλία: Office de l’ Environnement de la Corse

Εμπλεκόμενες χώρες και εταίροι:

4 Ευρωπαϊκές Χώρες μέσω της συμμετοχής 5 Εθνικών φορέων.

Συγκεκριμένα:

  • Γαλλία: Office de l’ Environnement de la Corse –  (Δημόσιος Φορέας στην Κορσική στον τομέα του Περιβάλλοντος)
  • Ιρλανδία: LIMERICK INSTITUTE OF TECHNOLOGY (εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο)
  • Ελλάδα: ΠΕΔΜΕΔΕ – Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων(εθνικός κοινωνικός εταίρος στον Κατασκευαστικό κλάδο) / Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ (εθνικός δημόσιος φορέας)
  • Σλοβενία: Chamber of Commerce and Industry of Slovenia (Επιμελητήριο)

Σκοπιμότητα του έργου:

Κάθε χρόνο οι δημόσιες αρχές στην ΕΕ δαπανούν περίπου το 14% του ΑΕΠ για τις δημόσιες συμβάσεις, ποσό που υπερβαίνει το 1,9 τρισεκατομμύρια ευρώ. Η προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση σε μία πράσινη οικονομία και αειφόρο ανάπτυξη, όπως υπογραμμίζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (EU Green Deal). Ειδικά για τα κατασκευαστικά έργα, ο δημόσιος τομέας αποτελεί βασική πηγή ζήτησης και ανάπτυξης. Ο Κατασκευαστικός κλάδος αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις για την ενσωμάτωση πράσινων προδιαγραφών στις δημόσιες συμβάσεις,  μεταξύ των οποίων είναι η έλλειψη σχετικών δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων μερών.

Στο πλαίσιο αυτό, το έργο GUPP αποσκοπεί στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των εμπλεκόμενων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, και ειδικότερα των Δημόσιων αρχών, Αναθετουσών αρχών, εκπροσώπων του κλάδου, κατασκευαστές δημοσίων έργων και υπεύθυνων χάραξης πολιτικής, για την προώθηση των Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων της στα Κατασκευαστικά έργα.

Αποτελέσματα του έργου

Το έργο GUPP προβλέπει την επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

  • Ανάπτυξη οδηγού για Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις σε Κατασκευαστικά έργα
  • Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις στα Κατασκευαστικά έργα
  • Ανάπτυξη της πλατφόρμας κατάρτισης η οποία θα φιλοξενεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
  • Υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης πιλοτικά και διάχυση συστάσεων πολιτικής σε ενδιαφερόμενους φορείς για την ενσωμάτωση των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων στα Κατασκευαστικά έργα.

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.