Τίτλος έργου: Πράσινος Κύκλος – Μικροδιαπιστευτήρια στον Τομέα των Κατασκευών 

Εταιρικό Σχήμα: Στο έργο «Πράσινος Κύκλος» συμμετέχουν συνολικά 11 εταίροι από 4 χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία).

      • TecMinho (συντονιστής έργου) – Πορτογαλία
      • ACP – Active Citizens Partnership – Greece
      • Aransa Construcción y Obra Civil, S.A.U. – Ισπανία
      • Casais – Engenharia e Construção, S.A. – Πορτογαλία
      • CICCOPN – Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas do Norte – Πορτογαλία
      • Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Ελλάδα
      • ΠΕΔΜΕΔΕ – Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – Ελλάδα
      • Pontydysgu SL – Ισπανία
      • UNIR – Universidad Internacional de La Rioja – Ισπανία
      • BnB-Bauindustrieverband Niedersachesen-Βρέμη – Γερμανία
      • VBB Nord e.V.- BAU-ABC Rostrup – Γερμανία

 

Η περιβαλλοντική αλλαγή είναι βασικός μοχλός για τη ζήτηση εργατικού δυναμικού και την προσφορά δεξιοτήτων σε όλους τους τομείς και η κλιματική κρίση έχει ιδιαίτερα ισχυρό αντίκτυπο στον κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη για νέες δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις στο εργατικό δυναμικό για την επίτευξη μιας πράσινης μετάβασης στις κατασκευές.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο στόχος του Green Circle είναι να εντοπίσει, να αναπτύξει, να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τη χρήση μικροδιαπιστευτηρίων στον κατασκευαστικό τομέα για την επίτευξη μιας πράσινης μετάβασης, καταδεικνύοντας παράλληλα τις δυνατότητες ενσωμάτωσης και μεταφοράς σε άλλους τομείς. Για την αντιμετώπιση αυτού του στόχου, ο Green Circle δεν προσφέρει απλώς μια συλλογή από μαθησιακές πηγές. Η εργασία που πραγματοποιήθηκε δείχνει πώς μια αυστηρή περιγραφή των προφίλ εργασίας, των μαθησιακών αναγκών, των ευκαιριών μάθησης και των σχέσεων μεταξύ τους μπορεί, με την κατάλληλη τεχνολογική υποστήριξη, να διευκολύνει την εμφάνιση ενός οικοσυστήματος βασισμένου σε μικροδιαπιστευτήρια και να συνδέει παρόχους δεξιοτήτων, υπαλλήλους, δυνητικούς εισερχόμενους στο εργατικό δυναμικό και τους εργοδότες.

Το έργο θα αναπτύξει ένα σύνολο εργαλείων για την υποστήριξη της ανάπτυξης μικροδιαπιστευτηρίων για τον κατασκευαστικό τομέα, αλλά θα έχει αξία για άλλους τομείς και θα περιλαμβάνει:

(α) συστηματική ανασκόπηση της υφιστάμενης παροχής σύντομων μαθημάτων και μικροδιαπιστευτηρίων στον κατασκευαστικό τομέα·

(β) πλαίσιο για την εφαρμογή μικροδιαπιστευτηρίων·

(γ) κατάλογο δεξιοτήτων για την πράσινη μετάβαση στον κατασκευαστικό τομέα·

(δ) αρχές μικροδιαπιστευτηρίων και μεθοδολογία ανοιχτού σχεδιασμού·

ε) κατευθυντήριες γραμμές για νέες μορφές αξιολόγησης.

Τα εργαλεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 8 μικροδιαπιστευτηρίων για τον κατασκευαστικό τομέα, που θα αξιολογηθούν σε πιλοτικά προγράμματα στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα βιώσιμο μοντέλο για μικροδιαπιστευτήρια σε δεξιότητες πράσινης μετάβασης στον κατασκευαστικό τομέα, το οποίο θα μπορεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος βασισμένου σε μικροδιαπιστευτήρια στις κατασκευές και σε ολόκληρη την οικονομία.

Στόχοι:

1. Προώθηση της χρήσης οικοσυστήματος μικροδιαπιστευτηρίων για πράσινες δεξιότητες στον κατασκευαστικό κλάδο

2. Ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου για μικροδιαπίστευση των Πράσινων Δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα.

3. Ανάπτυξη ενός μοντέλου τεχνολογίας και διασφάλισης ποιότητας για την υποστήριξη ενός οικοσυστήματος.

4. Να πιλοτάρει το οικοσύστημα και τα αντίστοιχα μικροδιαπιστευτήρια, στα επαγγέλματα του κατσκευαστικού κλάδου που σχετίζονται με την πράσινη μετάβαση.

5. Μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του έργου μέσα από μια σειρά από πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακές δραστηριότητες διάδοσης.

Αποτελέσματα:

 • Έκθεση με ανάλυση ενός οικοσυστήματος μικροδιαπίστευσης Πράσινων Δεξιοτήτων
 • Έκθεση για ένα βιώσιμο μοντέλο μικροδιαπίστευσης Πράσινων Δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα
 • Έκθεση με ανάλυση παροχής μικροδιαπιστευτηρίων και διασφάλιση ποιότητας για ένα οικοσύστημα μικροδιαπιστευτηρίων Πράσινων Δεξιοτήτων στον τομέα των κατασκευών
 • 8 εκπαιδευτικές ενότητες (2 σε κάθε χώρα) που σχετίζονται με την ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα με τη μορφή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων
 • Έκθεση σχετικά με τις πιλοτικές εφαρμογές
 • Πρακτικός οδηγός για την υλοποίηση/αντιγραφή της διαδικασίας μικροδιαπίστευσης του Green Circle.

Όνομα έργου: Green Circle – Micro-credentials in the Construction Sector

Ακρωνύμιο: Green Circle

Πρόγραμμα: – ERASMUS-EDU-2023-FORWARD-LOT2

Οργανισμός: European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Έναρξη: 01/12/2023 Λήξη: 30/11/2026

Διάρκεια: 36 μήνες

Προϋπολογισμός: 900.000€

Ιστοσελίδα έργου: https://green-circle.eu/

 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.