Αναδημοσιεύουμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από το BUILD με τίτλο ” Γίνονται “έξυπνες” 260 γέφυρες σε όλη την Ελλάδα”

Νέο διαγωνισμό για πολυδάπανο έργο το οποίο αφορά στη μετατροπή γεφυρών της Ελλάδας σε… «έξυπνες» προκήρυξε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ).Μερικές εβδομάδες πριν, ο φορέας είχε προκηρύξει έργο με τίτλο «Έξυπνες Γέφυρες» και προϋπολογισμό 97.634.500 ευρώ (με τον ΦΠΑ), το οποίο αφορούσε στην υλοποίηση «έξυπνων» υποδομών για την προληπτική συντήρηση των γεφυρών του ελληνικού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου.Τώρα, λοιπόν, το ΤΕΕ προκήρυξε το έργο «Έξυπνες Γέφυρες Περιφερειών», η συνολική εκτιμώμενη αξία του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 120.230.524,00 ευρώ (με τον ΦΠΑ). Σημειώνεται, πάντως, ότι το Επιμελητήριο έχει δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τον προϋπολογισμό της συμφωνίας με αύξηση του φυσικού αντικειμένου κατά ποσοστό έως και το 50% της εκτιμώμενης αξίας της (60.115.262 ευρώ με ΦΠΑ).Αμφότερα τα έργα εντάσσονται στη δράση «Έξυπνες Γέφυρες-Smart Bridges». Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών είναι η 7/7/2023 και ώρα 15:00.Τέλος, η διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο ορίζεται έως την εξάντληση του προϋπολογισμού της και κατά ανώτατο διάστημα σε 30 μήνες από την υπογραφή της.
Παλιές, καταπονημένες γέφυρες
Οι περισσότερες από τις γέφυρες των 13 Περιφερειών της Ελλάδας κατασκευάστηκαν τις δεκαετίες ’50 έως ’80 και αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα γήρανσης, ενώ οι κανονισμοί με τους οποίους σχεδιάστηκαν κρίνονται σήμερα παρωχημένοι.Ακόμη, η αυξανόμενη τάση του κυκλοφοριακού φόρτου και του μεγέθους των μεταφερόμενων φορτίων οδηγεί στην αύξηση των φορτίσεων που δέχονται οι γέφυρες. Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα.
Τι καλούνται να κάνουν οι Περιφέρειες
Το έργο αυτό, λοιπόν, στοχεύει στην άμεση, αυτόματη και αδιάλειπτη αξιολόγηση της φέρουσας ικανότητας γεφυρών σε πραγματικό χρόνο. Προβλέπει, εξάλλου, ανάπτυξη «έξυπνων» υποδομών για να επιτευχθεί η παρακολούθηση της δομικής απόκρισης 260 επιλεγμένων γεφυρών στις 13 Περιφέρειες της χώρας, μέσω σύγχρονων συστημάτων και μεθοδολογιών ενόργανης παρακολούθησης της δομικής υγείας (Real Time Structural Health Monitoring).Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου, κάθε Περιφέρεια θα κληθεί να προτείνει και να προτεραιοποιήσει ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητάς τους τις γέφυρες αρμοδιότητάς της που χρήζουν παρακολούθησης αναφορικά με τη στατική τους επάρκεια.Αυτό που προτείνεται, είναι η πρακτική της ενόργανης παρακολούθησης των γεφυρών βάσει σύγχρονων διαδικασιών και μεθοδολογιών άμεσης αξιολόγησης, που θα αξιολογεί άμεσα την στατική και τη λειτουργική επάρκεια των γεφυρών με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών όπως το Internet of Things (Διαδίκτυο των Πραγμάτων, IoT).Οι σχετικές με την κατάσταση των γεφυρών πληροφορίες θα καταγράφονται και θα επεξεργάζονται με ειδικούς αλγόριθμους που υπολογίζουν την απόκριση των γεφυρών και θα είναι διαθέσιμες σε εξειδικευμένους μηχανικούς, που θα είναι αρμόδιοι για τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας των γεφυρών και την πρόληψη μελλοντικών ατυχημάτων. Όλες οι υποδομές γεφυρών θα εξοπλιστούν με ειδικά συστήματα μέτρησης δομικής απόκρισης, αισθητήρες/τεχνολογίας ΙοΤ που θα μετρούν/καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο με σύγχρονες και αποδεκτές τεχνολογικές μεθόδους.
Τι περιλαμβάνουν τα συστήματα
Τα συστήματα «έξυπνων» γεφυρών θα αποτελούνται, μεταξύ άλλων, από κεντρικό λογισμικό καταγραφής και εκτίμησης, 520 καταγραφικούς σταθμούς με σύστημα αδιάλειπτης επικοινωνίας με την ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα, 3120 αισθητήρες μέτρησης ανηγμένης αξονικής παραμόρφωσης και 520 αισθητήρες μέτρησης επιτάχυνσης.Στο αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνονται, επιπλέον, ανάπτυξη αλγορίθμων πλατφόρμας «Έξυπνης Παρακολούθησης Γεφυρών», δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου και πλατφόρμας «Έξυπνων Γεφυρών» και προμήθεια-εγκατάσταση-θέση σε λειτουργία συστημάτων real time παρακολούθησης.