Έχει ήδη θεσμοθετηθεί  το εθνικό Μητρώο Επωνυμιών και Διακριτικών Τίτλων και  έχει τεθεί  σε εφαρμογή ενιαίος μηχανισμός ελέγχου και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου.

Εν όψει της θέσης σε λειτουργία της πλατφόρμας για την αυτόματη δέσμευση και προδέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου δίνονται από το ΓΕΜΗ  διευκρινίσεις για τα εξής ζητήματα:

1. Αυτόματη δέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου από υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.
2. Αυτόματη δέσμευση διακριτικού τίτλου από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα
3. Αυτόματη προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου (προαιρετική διαδικασία)
4. Έλεγχος επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. κατά την αυτόματη δέσμευση ή προδέσμευση επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου
5. Δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
6. Πανελλήνια ισχύς επωνυμίας και διακριτικού τίτλου
7. Έλεγχος στο Μητρώο Σημάτων
8. Δυνατότητα χρήσης πανομοιότυπης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου

Μπορείτε  να διαβάσετε τις οδηγίες του ΓΕΜΗ εδώ