Προκειμένου οι Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, που έχουν προβεί σε ρύθμιση φορολογικών υποχρεώσεων,  να εισπράξουν έστω κάποιους από τους οφειλόμενους λογαρασμούς, η Ένωση ζητά για το επόμενο τρίμηνο η φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων να δίδεται χωρίς την παρακράτηση ολόκληρου του οφειλομένου ποσού, διατηρουμένης της ρύθμισης