ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (Β’ Κύκλος)

Η διαδικασία που ακολουθείται από τον υποψήφιο καταρτιζόμενο είναι η εξής:
– Ο υποψήφιος καλείται να συμπληρώσει τα ζητούμενα στοιχεία της φόρμας.
– Παρακαλείται ο υποψήφιος να δώσει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση της φόρμας και να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων που έχει συμπληρώσει πριν την υποβολή της φόρμας.
– Σε περίπτωση συμπλήρωσης λάθος στοιχείων και υποβολής της φόρμας δεν υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης.
– Μετά την υποβολή της φόρμας ο υποψήφιος θα λάβει στο email που δήλωσε στη φόρμα τον αριθμό πρωτοκόλλου που συνοδεύει την αίτησή του σε όλα τα στάδια που αυτή είναι ενεργή.
– Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει μόνο μία αίτηση συμμετοχής.
– Μετά την υποβολή της αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ΠΕΔΜΕΔΕ, σύμφωνα με τα απαιτούμενα της σχετικής πρόσκλησης.