Εκδόθηκε η Ετήσια Αναφορά Δραστηριότητας 2014 της FIEC,  Key Figures 2014   που αποτυπώνει τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κατασκευαστικού τομέα στις χώρες μέλη της FIEC.

Σε γενικές γραμμές καταγράφονται συνοπτικά σε αριθμούς τα ποσοστά που αντιπροσωπεύει η τομέας των κατασκευών σε όλους τους τομείς (συνολική κατασκευαστική δραστηριότητα, απασχόληση, αριθμός επιχειρήσεων κλπ.).