Εξόφληση λογαριασμών αναθεώρησης:

Όταν  πρέπει, λόγω αύξησης αναθεώρησης ή Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ), να υπογραφεί νέα πρόσθετη πράξη το Υπουργείο Εσωτερικών δίδει τις παρακάτω οδηγίες προς τους δικαιούχους του Προγράμματος “Τρίτσης”.
 Στην περίπτωση που υπάρχει αναθεώρηση εγκεκριμένη με ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών (ΑΠΕ), τότε η πρόσθετη πράξη μπορεί να καταρτιστεί με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  που εγκρίνει τον σχετικό ΑΠΕ. Επομένως η νέα πρόσθετη πράξη θα καταρτίζεται σύμφωνα με την Απόφαση αυτή που θα διαβιβάζει ο Δικαιούχος στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
 Στην περίπτωση που υπάρχει αναθεώρηση χωρίς ΑΠΕ, ο Δικαιούχος να αποστέλλει Απόφαση Οικονομικής ή ΔΣ αντίστοιχα στην οποία να αναγράφεται ότι το συγκεκριμένο ποσό της αύξησης λόγω αναθεώρησης αφορά στο συγκεκριμένο έργο και θα πληρωθεί από πιστώσεις του. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Απόφαση αυτή προκειμένου να υπογραφεί η νέα πρόσθετη πράξη που θα καλύπτει το επιπλέον πόσο.
 Για τις περιπτώσεις των Συμπληρωματικών συμβάσεων εργασιών (ΣΣΕ) που ο προϋπολογισμός τους ξεπερνά το 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, τότε υπογράφεται σύμβαση που αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και η νέα πρόσθετη πράξη καταρτίζεται σύμφωνα με αυτή.
 Στην περίπτωση Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών (ΣΣΕ) που ο προϋπολογισμός της δεν ξεπερνά το 15% της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, ο Δικαιούχος να αποστέλλει απόφαση Οικονομικής ή ΔΣ αντίστοιχα στην οποία να αναγράφεται ότι το συγκεκριμένο ποσό της αύξησης αφορά στο συγκεκριμένο έργο και θα πληρωθεί από πιστώσεις του.
Στην περίπτωση αυτή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Απόφαση αυτή προκειμένου να υπογραφεί η νέα πρόσθετη πράξη που θα καλύπτει το επιπλέον πόσο.

Μπορείτε να διαβάσετε το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών εδώ