Η απόφαση του Υπουργού Εργασίας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7383 Β/2023 τροποποιεί την Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2022-2027, παρουσιάζοντας σχετικούς πίνακες