Με την Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Σ.Σ.Ε. εργατοτεχνιτών οικοδόμων που υπεγράφη μεταξύ των Εργοληπτικών Οργανώσεων και της Ομοσπονδίας Οκοδόμων καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα κατώτατα όρια των βασικών ημερομισθίων των υπαγόμενων σε αυτήν εργαζομένων, για την περίοδο από 01.04.2022 έως 30.09.2024.

Οι όροι της  εν λόγω σύμβασης δεσμεύουν τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των συμβαλλομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων του Κλάδου.

Ο ΕΦΚΑ εξέδωσε έγγραφο σχετικών οδηγιών,  το οποίο  έχει ενσωματώσει και τους όρους της σύμβασης, όπως κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας.