Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 53 έως και 62 του Ν. 3863/2010 που ισχύουν από 15-07-10 καθιερώνονται εφεξής ενιαίοι κανόνες και προϋποθέσεις αποπληρωμής οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Η ρύθμιση προβλέπει την δυνατότητα τμηματικής καταβολής των οφειλόμενων εισφορών ασφαλισμένων και εργοδοτών (κύρια οφειλή μαζί με τις νόμιμες προσαυξήσεις) σε 36 μηνιαίες δόσεις εάν η οφειλή είναι μικρότερη των 80000 ευρώ και έως 48 εάν είναι από 80.000 ευρώ και άνω υπό την προϋπόθεση ότι καμία μηνιαία δόση δεν θα είναι μικρότερη των 200 ευρώ. Εάν επιλεγεί η τμηματική καταβολή παρέχεται έκπτωση στα πρόσθετα τέλη 20% και αν επιλεγεί, η εφάπαξ καταβολή παρέχεται έκπτωση 40%. Χορηγείται δε εφόσον ο διακανονισμός πληρώνεται κανονικά, ασφαλιστική ενημερότητα, ισχύος ενός μηνός.

Επισημαίνεται ότι καμία αίτηση δεν θα εγκρίνεται εάν δεν συνοδεύεται με γραμμάτιο παραβόλου, το ύψος του οποίου κυμαίνεται – ανάλογα με το ύψος της οφειλής – από 50 έως 400 ευρώ.

Κατ' εξαίρεση για όσες αιτήσεις υποβληθούν από της ενάρξεως ισχύος του νόμου 15-07-2010 εως 15-10-2010 παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης στα πρόσθετα τέλη στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής σε ποσοστό 80% και στην περίπτωση της τμηματικής καταβολής σε ποσοστό 60%. Στην ίδια ευνοϊκή ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα να υπαχθούν και όσοι είχαν διακανονίσει τις οφειλές τους με τις διατάξεις του αρ. 19 του Ν. 3833/10 και τηρούν τους όρους του διακανονισμού.