Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα που διεξάγει η ΠΕΔΜΕΔΕ στα πλαίσια του προγράμματος BuildOffsiteEU 

απαντώντας σε σύντομες ερωτήσεις που θα βρείτε ανοίγοντας τον σύνδεσμο, https://forms.gle/tW3afPYKPGZvqS1e6.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι ανώνυμη και μπορείτε να την αποσύρετε ανά πάσα στιγμή.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας!

 

Λίγα λόγια για το έργο :

Το BuildOffsiteEU είναι ένα πρόγραμμα Erasmus+  για την επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού που θα ενισχύσει τη μετάβαση από τις παραδοσιακές κατασκευές στις βιομηχανοποιημένες κατασκευές (εκτός εργοταξίου), εστιάζοντας τα προσόντα τους με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία διαφόρων εργαλείων για την ανάπτυξη ικανοτήτων στα παραδοσιακά επαγγέλματα, προκειμένου να προσαρμοστούν σε έναν τομέα που σχετίζεται με τη βιωσιμότητα: την Κατασκευαστική Βιομηχανία.

Το BuildOffsiteEU μέσω των ακόλουθων ειδικών προτεραιοτήτων στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στις κατασκευές, αντιμετωπίζει αυτές τις προκλήσεις:

  • Προσαρμογή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον κατασκευαστικό κλάδο και την καινοτομία στην εφαρμογή της για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων.
  • Επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού για τη μετάβαση στις βιομηχανοποιημένες κατασκευές (εκτός εργοταξίου) σχεδιάζοντας μια πορεία κατάρτισης για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ παλαιών και νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων και καθορίζοντας μια πορεία κατάρτισης για την ενίσχυση της προσφοράς ΕΕΚ για την επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην ΕΕ.
  • Ενίσχυση των ευκαιριών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Στόχος είναι να αυξηθεί η ικανότητα και ο επαγγελματισμός για εργασία σε επίπεδο ΕΕ/Διεθνές επίπεδο. Η ανάδειξη των αναγκών και των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά εργασίας, στους νέους, στις γυναίκες, στους μετανάστες και στα άτομα που κινδυνεύουν να αποκλειστούν, θα δώσει την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά με τις επιχειρήσεις και τους κοινοτικούς δεσμούς.

Οι δραστηριότητες του BuildOffsiteEU αποσκοπούν στην τεχνική και οικονομική διαχείριση σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος Erasmus+, στην ανάπτυξη προϊόντων και στην προσέγγισή τους με επιχειρήσεις, παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκπαιδευτές, κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και δυνητικούς πελάτες της Κατασκευαστικής βιομηχανίας και του κοινού γενικότερα στην Ιταλία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ελλάδα.