Ο Υπουργός Εσωτερικών με απόφασή του ενέκρινε την επιχορήγηση συνολικού 20.547.595 € στις Περιφέρειες της χώρα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους