σε επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα με τις προϋποθέσεις που θέτει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 72 Β'/28-01-2011