Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ, οι όροι των υποδειγμάτων των διακηρύξεων, που αφορούν στη δικαστική προστασία που προηγείται της σύναψης της σύμβασης, που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της , έχουν προσαρμοστεί στις τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν. 4782/2021 με έναρξη ισχύος την 01.09.2021.

Ειδικότερα τροποποιήθηκαν

  1. Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 4.3 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,
  2. Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 4.3 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,
  3. Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 4.3 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων του ν. 4412/2016 με αξιολόγηση μελέτης και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ),
  4. Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 6 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή,
  5. Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 6 των διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής,
  6. Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 3.4 των υποδειγμάτων διακηρύξεων για συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών μέσω ΕΣΗΔΗΣ,
  7. Το άρθρο 5.6 («Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση ….. εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά.») του Υποδείγματος διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών άνω των ορίων από Περιφέρειες μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,
  8. Τα σημεία (Β) και (Γ) του άρθρου 3.4 του Υποδείγματος Διακήρυξης για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο Προμήθειας Αγαθών με ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ.