Το άρθρο 72 Ν. 5108/2024, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 65 Α/2024 αναφέρεται στην επιχορήγηση των ΟΤΑ για την εξόφληση απλήρωτων υποχρεώσεων σε βάρος των δήμων και των περιφερειών από δικαστικές
αποφάσεις και διαταγές πληρωμής, οι οποίες έχουν καταστεί τελεσίδικες έως την  02.05.2024  και αφορούν αξιώσεις από προμήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων,