Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων κατάρτισης και πιστοποίησης στον τομέα των κατασκευών

Η Πράξη αποσκοπεί στην κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 1.200 εργαζομένων σε ειδικότητες στον τομέα των κατασκευών με έμφαση στους τομείς των Smart buildings και των Τεχνικών Προσφορών.

Οι ειδικότητες στις οποίες μπορούν να καταρτισθούν οι ωφελούμενοι είναι:

 • Στέλεχος διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών διαδικασιών για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς (Ηλεκτρονικές υποβολές σε διαγωνισμούς)
 • Τεχνικός προγραμματισμού Smart Buildings (πρόγραμμα BIM)

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 80 ώρες (Ο ωφελούμενος επιδοτείται με 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Τα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης θα πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα στα Διοικητικά κέντρα των παρακάτω Περιφερειών. Σε κάθε Περιφέρεια αντιστοιχεί συγκεκριμένος αριθμός ωφελούμένων.

Περιφέρεια Τιμή δεικτών (ωφελούμενοι)
Ανατολική Μακεδονία – Θράκη 50
Κεντρική Μακεδονία 54
Θεσσαλία 238
Ήπειρος 264
Δυτική Ελλάδα 118
Δυτική Μακεδονία 21
Ιόνια Νησιά 12
Πελοπόννησος 70
Βόρειο Αιγαίο 21
Κρήτη 49
Αττική 200
Στερεά Ελλάδα 87
Νότιο Αιγαίο 16
Σύνολο 1.200

 

Στην Πράξη περιλαμβάνεται Πιστοποίηση ανά ειδικότητα, από φορέα αναγνωρισμένο από την ελληνική και διεθνή ιδιωτική αγορά, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024.

Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα

 • Θα πρέπει ο υποψήφιος να είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου.
 • Θα πρέπει ο υποψήφιος να είναι εργαζόμενος/η στον ιδιωτικό τομέα κατά την περίοδο της υποβολής της συγκεκριμένης αίτησης υποψηφιότητας.

Κριτήρια μοριοδότησης

 • Ηλικία
 • Εκπαιδευτικό επίπεδο
 • Έτη επαγγελματικής εμπειρίας
 • Δεξιότητες πληροφορικής
 • Συνάφεια σπουδών με το αντικείμενο κατάρτισης
 • Συνάφεια τωρινής επαγγελματικής απασχόλησης με το αντικείμενο κατάρτισης

Πρόσκληση ωφελουμένων

Στα πλαίσια του Δ΄ κύκλου της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ωφελουμένων για την Πράξη: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ» (κωδικός ΟΠΣ 5002945) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ), Δικαιούχος της Πράξης,

Ανακοινώνει ότι:

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων ωφελουμένων για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης της ως άνω Πράξης έως τις 22.01.2021.

Ειδικότερα:

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 22.01.2021, όπου ολοκληρώνεται ο Δ’ κύκλος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της ως άνω Πράξης.

Στο πλαίσιο του Δ΄ κύκλου θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέχρι και 22.01.2021 και επιπλέον έχει αποσταλεί το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην ΠΕΔΜΕΔΕ μέχρι και 25.01.2021.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής θα γίνει ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης των Αιτήσεων της ΠΕΔΜΕΔΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://pedmede.gr. Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από την ηλεκτρονική τους αίτηση, θα πρέπει  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να αποστείλουν στην ΠΕΔΜΕΔΕ είτε ταχυδρομικά στη δ/νση: Ασκληπιού 23-10680 Αθήνα, είτε στο email της ΠΕΔΜΕΔΕ: info@pedmede.gr, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση (του Δ΄κύκλου).

Στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης θα αξιολογηθούν μόνο οι αιτήσεις για θέσεις κατάρτισης στις κάτωθι Κατηγορίες Περιφερειών:

Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες:

 • Ανατολική Μακεδονία- Θράκη,
 • Κεντρική Μακεδονία,
 • Θεσσαλία,
 • Ήπειρος,
 • Δυτική Ελλάδα

Περισσότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες:

 • Νότιο Αιγαίο

Οι θέσεις κατάρτισης για τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας έχουν καλυφθεί από τον Α’ και Β’ κύκλο.

Μπορείτε να δείτε την επικαιροποιημένη ως προς τα ανωτέρω πρόσκληση του Δ΄ κύκλου εδώ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΠΕΔΜΕΔΕ

ΜΙΧΑΗΛ Δ. ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ

Σκοπός

Σκοπός της πράξης είναι οι ωφελούμενοι, οι οποίοι είναι εργαζόμενοι ανεξαρτήτου κλάδου ή επιχείρησης, να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των υλικών – κατασκευών, που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας. Η συμμετοχή των ωφελούμενων στις εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίηση των αποκληθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Χρονική Διάρκεια έργου και Προϋπολογισμός

Η πράξη έχει διάρκεια 20 μηνών και περιλαμβάνει 2 Δράσεις που χωρίζονται σε 6 Υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000 €, ως ακολούθως:

– Δράση Κατάρτισης – Πιστοποίησης:

 • Υποέργο 1. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελουμένων» στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα)
 • Υποέργο 2. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελουμένων» στις περιφέρειες σε μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη)
 • Υποέργο 3. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελουμένων» στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες (Αττική)
 • Υποέργο 5. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελουμένων» στη Στερεά Ελλάδα
 • Υποέργο 6. «Κατάρτιση & Πιστοποίηση Ωφελουμένων» στο Νότιο Αιγαίο

– Δράση Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Έργου:

 • Υποέργο 4. «Διαχείριση, Παρακολούθηση, Αξιολόγηση & Δημοσιότητα Έργου»

Ο συνολικός Προϋπολογισμός θα χρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Υλοποίηση

Σε ότι αφορά την υλοποίηση των υποέργων:

 • Η Δράση της Κατάρτισης – Πιστοποίησης (Υποέργα 1,2,3,5,6) θα υλοποιηθεί μέσω Αναδόχου που θα αναδειχθεί κατόπιν ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού.
 • Η Δράση της Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης & Δημοσιότητας του Έργου (Υποέργο 4) θα πραγματοποιηθεί με ίδια μέσα από τον Δικαιούχο.

Δικαιούχος της πράξης είναι η Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ).

Χρηματοδότηση

Η πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, Θεματικός Στόχος 08 «Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και στήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού», Επενδυτική Προτεραιότητα 8v «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές» και Ειδικός Στόχος 2.2 «Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας»

Ομάδα έργου

Σε ότι αφορά την παρακολούθηση και διαχείρισης της πράξης στο σύνολο της, συγκροτείται κατάλληλη Ομάδα Έργου η οποία περιλαμβάνει:

 • Υπεύθυνο Πράξης (ο οποίος είναι και Υπεύθυνος του Υποέργου 4).
 • Επιστημονικό Υπεύθυνο
 • Οικονομικό Υπεύθυνο
 • Υπεύθυνο για τη διενέργεια διαγωνισμών στο πλαίσιο της πράξης.
 • Γραμματεία της πράξης
 • Υπεύθυνο Δημοσιότητας.