Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. επαναπροκηρύσσει το διαγωνισμό «Υποστύλωση Τμημάτων Ταινιόδρομου “Μώλου Κράκαρη”», σύμφωνα με τους όρους της  Προκήρυξης .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις προσφορές τους, σε κλειστό φάκελο, μέχρι και 12/09/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, ως εξής:

Α) αυτοπροσώπως στο γραφείο 209 (Τμήμα Προμηθειών) στην ακόλουθη διεύθυνση:
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
Τμήμα Προμηθειών
Ακτή Μιαούλη 10, 185 38, Πειραιάς

Β) ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση με την ένδειξη:
Προσφορά: Υποστύλωση Τμημάτων Ταινιόδρομου “Μώλου Κράκαρη”