Τροποποιείται   προγενέστερη απόφαση  σχετικά  με την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις που αυξάνουν τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Συγκεκριμένα  προστίθεται  νέα παράγραφος 5 επί του άρθρου 4 της ως άνω απόφασης   ως εξής:

«5. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, η ΑΑΔΕ ενημερώνει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τις επιχειρήσεις με φορολογικό έτος που λήγει έως τις 31.1.2023, οι οποίες πληρούν την προϋπόθεση της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας, μέχρι τις 7 Ιουλίου 2023.
Οι επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου που δεν λαμβάνουν το ηλεκτρονικό μήνυμα, λόγω μη διακρίβωσης της πλήρωσης των προϋποθέσεων του προηγούμενου άρθρου, δικαιούνται να υποβάλλουν ένσταση μέχρι τις 28 Ιουλίου 2023».