ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΑΤΑΤΑΞΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην  Διεύθυνση Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ποιότητας Δημοσίων Έργων της Γενικής Γραμματείας του Υ.ΠΕ. ΧΩ. Δ.Ε.μπορείτε να βρείτε τά έντυπα εγγραφής τα οποία και μπορείτε να ”κατεβάσετε”

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΕΠ από Α1 έως 2η ΤΑΞΗ

ΕΝΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ από 3η – 7η Τάξη

ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 3ης ΕΩΣ 7ης ΤΑΞΗΣ

Πληροφορίες σχετικά με ποιά είναι τα  απαιτούμενα δικαιολογητικά ενημερότητας πτυχίου θα τα βρείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο:

 http://www.ypexd15.gr/Default.aspx?tabid=97

ΤΕΧΝΙΚA ΔΕΛΤΙA ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

‘Εντυπο