Η Ένωση διαβιβάζει τη διαμαρτυρία της προς το Δήμο Φυλής στους αρμόδιους Υπουργούς για να ενημερωθούν  για τους  απαράδεκτους επιπλέον όρους της διακήρυξης για τον διαγωνισμό   για   την  Ανέγερση 8ου εξατάξιου δημοτικού σχολείου Άνω Λιοσίων.

Στην ενέργεια αυτή προέβη,  εν  όψει της αναμόρφωσης του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων,  για να δώσει  ενδεικτικά στοιχεία,  από τα οποία  προκύπτει ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση  όλοι οι επιπλέον  όροι των διακηρύξεων να προστίθενται κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, μετά από γνώμη του Τμήματος Κατασκευών του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΓΓΥ.