κατέθεσαν οι Εργοληπτικές Οργανώσεις ενώπιον του  Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ''…γιατί ορισμένες τιμές που καθορίστικαν με το προσβαλλόμενο πρακτικό δημιουργούν υπέρμετρη και ανυπαίτια ζημία στους κατασκευαστές δημοσίων έργων…''