Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ημερίδα σε κεντρικό ξενοδοχείο στην Αθήνα τον Μάρτιο 2019 όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά το διευρωπαϊκό πρόγραμμα Blueprint All.

Construction.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε στην αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος, σύμωνα με τον τετραετή χάρτη πορείας του και τον προϋπολογισμό των 4 εκατομμυρίων ευρώ, αυτή η πρωτοβουλία, δηλαδή το πρόγραμμα «Construction Blueprint» έχει τους ακόλουθους κύριους στόχους:

* τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού εργαλείου παρακολούθησης για την παροχή ακριβών πληροφοριών σχετικά με τις ανάγκες κατάρτισης σε διάφορες χώρες μέσω της χρήσης μεγάλων δεδομένων

* την ανάπτυξη μεθοδολογίας για την ανασκόπηση των προφίλ και των επαγγελματικών προσόντων για την κατάρτιση των εργαζομένων

* την κατάρτιση εθνικών και περιφερειακών ορθών πρακτικών που απεικονίζουν και προωθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της έλλειψης επαγγελματικών δεξιοτήτων

* μια μαζική εκστρατεία ενημέρωσης για την προώθηση της ελκυστικότητας του τομέα μεταξύ γυναικών και νέων, όχι μόνο για την επίτευξη ισορροπίας αλλά και για την ενθάρρυνση της κινητικότητας των μαθητευομένων και των επαγγελματιών σε ολόκληρη την ΕΕ

* την ανάπτυξη ενός μαζικού ανοιχτού ηλεκτρονικού μαθήματος (MOOC) για την ευαισθητοποίηση των κατασκευαστών σχετικά με την ψηφιοποίηση, την ενεργειακή απόδοση και την κυκλική οικονομία

* τη δημιουργία ενός νέου εικονικού εργαλείου στο οποίο θα είναι διαθέσιμα όλα τα αποτελέσματα των έργων για τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και μια Συμμαχία για τις Δεξιότητες του Τομέα σε μια βασική πλατφόρμα για συνεργατική εργασία.

Πρόκειται για ένα μεγάλο project με στόχο να αποτυπωθούν οι ανάγκες της κατασκευαστικής βιομηχανίας για την κατάρτιση και εκπαίδευση εργαζομένων, ξεκινώντας από τους άξονες της ενεργειακής αναβάθμισης, της ψηφιοποίησης και της κυκλικής οικονομίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8 πακέτα εργασίας μέσα από τα οποία θα πραγματοποιηθούν έρευνες, μελέτες, εντοπισμός αναγκών, πιλοτικές εφαρμογές με στόχο πάντα την διάχυση της πληροφορίας και την διασφάλιση της αειφορίας του προγράμματος.