Την Δευτέρα 23/05/2022 και από ώρα 8.30 έως 12.00, εμφανίστηκαν οι ακόλουθες τεχνικές αδυναμίες συστήματος κατά την λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα,  :

  • Από τις 08:30 έως τις 10:35 δεν ήταν εφικτή η σύνδεση στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα από κανένα χρήστη, είτε στελεχών αναθετουσών αρχών είτε χρηστών οικονομικών φορέων, λόγω τεχνικής αδυναμίας του συστήματος.
  • Από τις 08:30 έως τις 12:00 δεν ήταν εφικτή η παραγωγή αναφορών (εκτυπωτικών), συμπεριλαμβανομένων και των αρχείων (αρχεία τύπου .pdf) που απαιτείται να επισυναφθούν σε προσφορές οικονομικών φορέων λόγω τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και την σχετική ΚΥΑ, με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών που επηρεάζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα , αναφέρει η ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών.