Κατά το χρονικό διάστημα από Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 17:00 έως και Κυριακή 13 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 18:00 δεν θα είναι διαθέσιμες ορισμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η ΓΓΠΣΔΔ μέσω των υποδομών της.
Αυτό αναμένεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών εγγραφής των Οικονομικών Φορέων στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες καθώς και την εφαρμογή υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων για «Βοήθεια και Υποστήριξη» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Για το λόγο αυτό, προτείνεται οι Οικονομικοί Φορείς να μεριμνήσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διαδικασίες που ολοκληρώνονται στο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, αναφέρει εκτός των άλλων η ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. .