Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέδωσε έγγραφο  με το οποίο ενημερώνει για τα  επιμέρους ζητήματα και τις  αλλαγές  που προέκυψαν μετά την αναβάθμιση και επανέναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.