Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης παρέχει τις κάτωθι οδηγίες σχετικά με την Φορολογία Εταιρικών Αυτοκινήτων 2023: 

Η φορολογητέα αξία της παραχώρησης οχήματος σε εταίρο ή μέτοχο ή εργαζόμενο υπολογίζεται με την εφαρμογή προοδευτικής κλίμακας επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων του οχήματος.

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος μειώνεται βάση παλαιότητας ως εξής:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Παραχώρηση αυτοκινήτου (7 ετών) από εργοδότη σε εργαζόμενο, με Λ.Τ.Π.Φ. 31.000 ευρώ, η αξία παραχώρησης (παροχή σε είδος) υπολογίζεται ως εξής: 5.750,00 + (1.000,00 Χ 20%) = 5.950,00 – 25% = 4.462,50 (το επιπλέον εισόδημα για τον εργαζόμενο).

Ποια είναι η Λ.Τ.Π.Φ.:

Η Λιανική Τιμή προ Φόρων οχήματος κατά τύπο είναι η τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης και αναγράφεται στη «Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων».

Σε περίπτωση που ο επίσημος αντιπρόσωπος/διανομέας δεν δύναται να χορηγήσει τη σχετική βεβαίωση, η Λ.Τ.Π.Φ. λαμβάνεται εναλλακτικά από την αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης, μη συνυπολογιζομένων τυχόν εκπτώσεων που έχουν χορηγηθεί.

Εξαιρούνται από τη φορολόγηση:

  • τα οχήματα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και εφόσον έχουν Λ.Τ.Π.Φ. έως 17.000 ευρώ (από 12.000 ευρώ που ήταν το προηγούμενο όριο)
  • τα οχήματα μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50g CO2/km και με ΛΤΠΦ έως 40.000 ευρώ προς ένα εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο.

Διευκρινίζεται ότι η χρήση ενός εταιρικού οχήματος για επαγγελματικούς σκοπούς αφορά τις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Τα οχήματα, τα οποία παρέχουν οι επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους πωλητές, τεχνικούς και λοιπούς εργαζομένους, των οποίων η εργασία απαιτεί συχνή μετακίνηση εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη (tool cars) και χρησιμοποιούνται για την επιχειρηματική δραστηριότητα του εργοδότη, ανεξάρτητα αν τα οχήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούνται από τον δικαιούχο και εκτός του ωραρίου εργασίας τους. Αντιθέτως, καταλαμβάνεται και αποτελεί παροχή σε είδος η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη αγοραία αξία των οχημάτων που παρέχονται στους εργαζόμενους λόγω της θέσης τους (π.χ. σε διευθυντές και επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικούς διευθυντές και λοιπά στελέχη),

β) Τα οχήματα δοκιμών (test-drive), που διαθέτουν οι επιχειρήσεις εμπορίας αυτοκινήτων,

γ) Τα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ. mini-bus),

δ) Τα οχήματα που χρησιμοποιούν επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις) για μεταφορά καλεσμένων ή πελατών τους,

ε) Τα οχήματα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις επισκευής και συντήρησης (service) οχημάτων προσωρινά σε αντικατάσταση των επισκευαζόμενων,

στ) Τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται από τις αεροπορικές εταιρείες και τις επιχειρήσεις διαχείρισης αεροδρομίων για την εξυπηρέτηση των αεροσκαφών και των επιβατών τους (αυτοκίνητα πίστας) καθώς και για την μεταφορά VIPS ή προσωπικού,