Η απόφαση του Υπουργού Υποδομών με τίτλο “Έγκριση εφαρμογής νέου ενιαίου τιμολογίου υπολογισμού της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής” δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4663 Β/2022.

Το τιμολόγιο εφαρμόζεται αποκλειστικά για τη σύνταξη των σχετικών προϋπολογισμών στις μελέτες επισκευής κτιρίων, που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή
και με βάση αυτό γίνεται ο έλεγχος από την αρμόδια Υπηρεσία.
Δεν έχει εφαρμογή στη σύνταξη προϋπολογισμών Δημοσίων Έργων ούτε στη σύνταξη νέων τιμών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία για τη μελέτη και κατασκευή Δημοσίων Έργων.
Όλες οι τιμές μονάδας του τιμολογίου αναφέρονται σε πλήρως περαιωμένες εργασίες και περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

α) Για εργασία μαζί με τις εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία και το Φ.Π.Α.
β) Για προμήθεια και μεταφορά στον τόπο του έργου όλων των υλικών (και αυτών που δεν ενσωματώνονται).
γ) Για προεργασίες (αποξηλώσεις, καθαιρέσεις, καθαρισμοί κ.λπ.), βοηθητικές εργασίες (αντιστηρίξεις, υποστυλώσεις, ικριώματα, ξυλότυποι ή σιδηρότυποι
κ.λπ.), πρόσθετες ή επακόλουθες εργασίες (αποκατάσταση κατασκευών που θίγονται για να εκτελεστούν οι κύριες εργασίες, όπως επιχρίσματα, χρωματισμοί, επικαλύψεις, προσαρμογές με στοιχεία που δεν κατεδαφίστηκαν κ.λπ.), εργασίες για να προστατευθούν οικοδομικά ή άλλα στοιχεία από φθορές ή ζημιές που είναι πιθανό
να προκληθούν από τις εργασίες που εκτελούνται.
δ) Την αμοιβή μελέτης και επίβλεψης του εκάστοτε ιδιώτη μηχανικού των εργασιών αποκατάστασης.
ε) Για απομείωση και φθορά των υλικών και εργαλείων ή μηχανημάτων, καθώς και τις ημεραργίες τους, από βλάβη ή για συντήρησή τους.
στ) Τα γενικά έξοδα και το εργολαβικό όφελος και γενικά κάθε δαπάνη, που είναι απαραίτητη για την πλήρη, έντεχνη και ασφαλή ολοκλήρωση της εργασίας

η) Την διαχείριση υλικών απόρριψης που προκύπτουν από τις εγκεκριμμένες εργασίες