Με την αριθμ. πρωτ. Δ15/οικ/15342/6-7-10 Απόφαση Υπουργού Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων, έγινε αποδεκτή η υπ΄αριθμ. 235/2010 γνωμοδότηση του Β΄τμήματος του Νομικού Συμβούλου του Κράτους