Ο Υφυπουργός Υποδομών εξέδωσε Πράξη με την οποία διαπιστώνει την  έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας υποβάλλονται οι πρότυπες προτάσεις, καθώς και κάθε σχετικό έγγραφο και αλληλογραφία μεταξύ του προτείνοντος και της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτύπων.