Ο ασφαλιστικός φορέας στη χώρα μας πλέον είναι ο e-ΕΦΚΑ, στον οποίο έχουν ενσωματωθεί όλα τα  Ταμεία και εκδίδεται ηλεκτρονικά «ενιαίο αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του e-ΕΦΚΑ».

Οι  απαιτήσεις και διευκρινίσεις της διακήρυξης δεν συνάδουν πλέον με τη νομοθεσία και η Ένωση ζητά  από τον Πρόεδρο της ΕΑΑΔΗΣΥ  την τροποποίηση της παραγράφου 23.3.β των πρότυπων τευχών διακηρύξεων και την εναρμόνισή της με την ασφαλιστική νομοθεσία, όπως ισχύει σήμερα.