Στις 26 Ιουνίου 2013, αμέσως μετά τη σχετική διαβούλευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε πρότασή της για ένα νέο αναπτυξιακό εργαλείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων (ELTIF). Αυτό έχει στόχο την προσέλκυση κυρίως διαχειριστών μεγάλων κεφαλαίων, που θα προτιμούσαν επένδυση σε μακροπρόθεσμα έργα στην κοινότητα π.χ. έργα υποδομής.