Δεδομένου ότι, λόγω τεχνικών εργασιών, από την 30.07.2021 ώρα 18.05 έως και την 02.08.2021 ώρα 12.00 η Διαδικτυακή Πύλη “Προμηθεύς” του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας, το Υπουργείο Υποδομών ενημερώνει   για τις διευθύνσεις μέσω των οποίων θα γίνεται η πρόσβαση των χρηστών  στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Το ίδιο διάστημα θα τεθεί εκτός λειτουργίας η Πύλη και για τις Προμήθειες- Υπηρεσίες.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρέχει οδηγίες προς τις Αναθέτουσες Αρχές