Ελέγχοντας 64 Δημόσιους Φορείς και ένα δείγμα 5.073 συμβάσεων το Ελεγκτικό Συνέδριο απαντά  στο ερώτημα πώς μπορεί να διασφαλιστεί η αντικειμενική ακεραιότητα  στις περιπτώσεις των απευθείας αναθέσεων  και αναθέσεων  ύστερα από σύντομη διαδικασία διαπραγμάτευσης εντοπίζοντας τις πρακτικές που δύνανται να εγείρουν υπόνοιες καταχρηστικής προσφυγής σε αυτές, αδιαφάνειας και αυθαιρεσίας.

Τα δεδομένα, τα συμπεράσματα και οι συστάσεις προς τους Φορείς καταγράφησαν στην υπ΄αριθμ. 4/2023 Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην οποία χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι “Η αντικειμενική ακεραιότητα της διαδικασίας δεν πλήττεται μόνο όταν η διοίκηση ενεργεί παράνομα αλλά και σε κάθε περίπτωση που οι πρακτικές που εφαρμόζει μπορούν να δημιουργήσουν εύλογες αμφιβολίες ως προς την αμεροληψία των εμπλεκόμενων στη διαδικασία προσώπων, τη διαφάνεια και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση” .