Παράκληση να διευρυνθεί ο έλεγχος νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ώστε η μέθοδος της αυτεπιστασίας να εφαρμόζεται μόνο όταν τηρούνται αυστηρά οι προϋποθέσεις του Νόμου απευθύνει ή  Ένωση με έγγραφό της προς τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου